Winwinlening

Sedert 01.09.2006 is de winwinlening in werking gesteld.

1. Doel :

De Vlaamse Overheid wil particulieren stimuleren om geldmiddelen ter beschikking te stellen aan startende ondernemingen.

2. Voorwaarden :

a/ de kredietverstrekker :

 • Moet een natuurlijke persoon zijn die buiten zijn beroepsactiviteit gelden verstrekt aan een startende ondernemer. 
 • Mag geen werknemer of echtgenoot (of wettelijk samenwonende) zijn van de zelfstandige kredietnemer.
 • Mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder (of zijn partner) zijn van de KMO die een vennootschap is.

b/ de kredietnemer :

 • Maakt niet uit of hij/zij een natuurlijke persoon of een vennootschap is op voorwaarde dat ze minder dan 250 werknemers tewerk stelt met ofwel omzet minder dan 50 miljoen euro ofwel maximaal balanstotaal 43 miljoen euro.
 • Minder dan 3 volledige kalenderjaren ingeschreven bij de KBO bij aanvang lening.
 • Moet haar voornaamste exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest hebben.

c/ de lening :

 • Het maximum bedrag van de lening (hoofdsom) is beperkt tot 50.000 euro per kredietgever.
 • Er is geen minimum vastgelegd.
 • Het is een achtergestelde lening met een looptijd van 8 jaar.
 • De terugbetaling gebeurt in één keer op het einde van de looptijd. Tussentijdse aflossingen zijn dus niet mogelijk.
 • Het geld van de winwinlening mag uitsluitend voor ondernemingsdoeleinden van de kredietnemer gebruikt worden. Dit betekent dat de middelen integraal moeten aangewend worden door de kredietnemer, binnen het kader van zijn bedrijf- of beroepsactiviteiten. In de vennootschap dienen de middelen gebruikt te worden om rechtstreeks of onrechtstreeks bij te dragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
 • De intrest mag niet hoger zijn dat de wettelijke rentevoet die van kracht is op het moment dat de lening wordt afgesloten (actueel 7%) noch lager zijn dan de helft van die wettelijke rentevoet (actueel 3.5%).
 • Alle winwinleningen worden ingeschreven in een “Winwinleningregister”. Dit wordt beheerd door Participatiemaatschappij Vlaanderen nv.

d/ fiscale gevolgen :

 • Inzake de roerende voorheffing is er geen afwijking voorzien van de vigerende fiscale wetgeving terzake en dient er 15% RV ingehouden en betaald te worden binnen de 15 dagen na toekenning of betaalbaarstelling van de verschuldigde intresten.
 • De belastingvermindering voor de kredietverstrekker bedraagt ieder jaar 2.5% van de berekeningsgrondslag (lees leningsbedrag).
 • Deze wordt toegestaan voor de hele duurtijd van de lening en begint met het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbaar tijdperk waarin de lening is afgesloten.
 • Er is een éénmalige belastingvermindering voorzien van 30% van de grondslag bij definitief verlies van de lening nav faillissement van de kredietnemer.

Bijkomende info vindt u op : www.winwinlening.be.

Het modelformulier voor de aanvraag van een winwinlening vindt u hiernavolgend.

Publicatiedatum: 21 februari 2013
Terug naar lijst


Reageer op dit artikel:


Website door Ntriga.Agency