Het UBO register

Wat is dat UBO register?  (Ultimate Beneficial Owner)

De Wet van 18 september 2017 (in werking vanaf 31.01.2018) tot voorkomen van witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contacten voorziet het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden (het “UBO-register”) in België.

Wat moet u doen ?
U heeft tijd tot 31 maart 2019 om uw uiteindelijke begunstigden voor de eerste maal te registreren bij het portaal MyMinFinPro-portal of via de website www.finances.belgium.be   (tabblad E-diensten, UBO-register).
Ofwel
Komt u met uw ID kaart + pincode bij ons langs om ons kantoor toe te voegen als gevolmachtigde om in opdracht van u de nodige formaliteiten te vervullen.
Dienaangaande dient u bijgevolg het inliggend document volledig ingevuld en ondertekend aan ons kantoor terug te bezorgen.

Wat is de sanctie?
De bestuurders en zaakvoerders zijn verantwoordelijk voor de registratie en voor de juistheid van de gegevens in het register. Het register moet bijgewerkt worden binnen de maand na elke wijziging.  De bestuurders die de formaliteiten niet uitvoeren binnen de voorziene termijn kunnen persoonlijk worden bestraft met een geldboete van € 50 tot € 5.000.

Wie moet zich laten registeren?

  1. Elke natuurlijke perso(o)n(en) die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang in deze vennootschap houdt/houden van meer dan 25% van de stemrechten of van meer dan 25% van de aandelen of het kapitaal van de vennootschap, geldt als een indicatie van een toereikend percentage van de stemrechten of van het direct belang.
  2. Elke natuurlijke perso(o)n(en) die zeggenschap heeft/hebben over deze vennootschap via andere middelen (bv. Aandeelhoudersovereenkomst, het recht om de leden van de raad van bestuur te benoemen, vetorecht).
  3. Elke natuurlijke persoon of personen die behoort/behoren tot het hoger leidinggevend personeel, indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de bedoelde personen is geïdentificeerd, of indien er enige twijfel bestaat of de geïdentificeerde persoon of personen de uiteindelijke begunstigde(n) is, respectievelijk zijn (bv. De genomen stappen om de eerste twee categorieën te identificeren, resulterend uit uitgevoerd onderzoek).

Wie kan de informatie opvragen?

  1. de bevoegde autoriteiten (fiscus, parket).  In principe kunnen zij het register enkel raadplegen in de strijd tegen witwassen van geld en de financiering van terrorisme.    
  2. de onderworpen entiteiten in het kader van hun meldingsplicht inzake de anti-witwas
    regelgeving (accountants, financiële instellingen, advocaten, gerechtsdeurwaarders, …). Deze doen hun aanvraag op basis van de naam, voornaam en rijksregisternummer van de natuurlijke persoon.
  3. iedere burger
    deze kan enkel aanvraag doen op basis van KBO-nummer of naam van de onderneming, en niet op basis van naam of voornaam van een natuurlijke persoon.

Tot slot :

De identificatie- en mededelingsverplichting inzake het UBO-register zijn zeer verregaand, zowel voor de uiteindelijk begunstigden zelf als voor de geviseerde entiteiten en hun andere actoren.

Het is duidelijk dat door het UBO-register in grote mate een einde wordt gesteld aan de anonimiteit die bepaalde vehikels en structuren konden bieden. In principe kadert dit binnen de bestrijding van witwas en terrorismefinanciering, maar het lijkt er nu al op dat de deur minstens op een kier staat voor bijvoorbeeld de fiscus die deze beschikbare informatie ook voor andere doeleinden zou kunnen raadplegen.

Indien u graag meer informatie wenst aangaande de werking van het UBO-register of het toepassingsgebied, contacteer gerust uw dossierbeheerder.

Publicatiedatum: 20 december 2018
Terug naar lijst


Reageer op dit artikel:


Website door Ntriga.Agency