1. Algemeen

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar, bvba Accountants Tielt, met maatschappelijke zetel te 8700 Tielt, Wingensesteenweg 6 (KBO: 0446.125.467), bestaande uit afdeling ‘Tack en Partners’ en afdeling ‘Maertens Management’,  en de cliënt (hierna eveneens ‘Partij’ of ‘Partijen’ genoemd), zoals individueel beschreven en vastgelegd in een afzonderlijke opdrachtbrief (hierna ‘Overeenkomst’ genoemd).

In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden en de Overeenkomst, heeft de Overeenkomst voorrang.

Overeenkomstig het gemeen recht kan de aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar enkel worden aangevochten voor opdrachten waarvan wordt aangetoond dat ze door hem werden aanvaard.

 

2. Duur van de overeenkomst en opzeggingsmogelijkheden

2.1. Recurrente opdrachten

1. Onder “recurrente opdracht” wordt verstaan: opdracht die bestaat uit opeenvolgende prestaties van eenzelfde aard die tegen bepaalde op voorhand bekende termijnen moeten worden uitgevoerd.

2. Tenzij er in de opdrachtbrief een termijn wordt vermeld, wordt de overeenkomst voor recurrente opdracht geacht voor onbepaalde duur te zijn aangegaan.
Beide partijen kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen, onder de volgende voorwaarden:

  • de opzegging dient per aangetekende brief ter kennis te worden gebracht van de andere partij,
  • er dient een opzeggingstermijn te worden nageleefd van drie maanden.

Deze termijn kan, ter keuze van de cliënt als hij de opzeg geeft, worden vervangen door een forfaitaire verbrekingsvergoeding van 25 % van de erelonen die overeenstemmen met de prestaties die gewoonlijk door de beroepsbeoefenaar werden geleverd met betrekking tot een volledig boekjaar of desgevallend kalenderjaar. In onderling akkoord met de cliënt kan hiervan worden afgeweken.

Tijdens de opzeggingstermijn blijven de voorschriften van de opdrachtbrief en onderhavige algemene voorwaarden onverkort van kracht.

Een afzonderlijk contract kan worden gesloten voor prestaties die na de beëindiging van de overeenkomst zullen worden geleverd, doch die betrekking hebben op de periode waarin de overeenkomst nog van kracht was.

2.2. Niet-recurrente opdrachten

3. Als niet-recurrente opdrachten worden beschouwd, de opdrachten die niet vallen onder de definitie voorzien in punt 2.1.1..

4. Behoudens tegenbewijs wordt de overeenkomst met betrekking tot een niet-recurrente opdracht geacht voor bepaalde duur te zijn gesloten.
Ze eindigt door de uitvoering van de opdracht en, indien dit van toepassing is gelet op de aard van de opdracht, door de levering van de overeengekomen prestaties.
In toepassing van art. 1794 B.W., en desgevallend, in afwijking van art. 2004 B.W., heeft de cliënt het recht om de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen mits betaling aan de beroepsbeoefenaar van:

  • de kosten en erelonen die overeenstemmen met de reeds uitgevoerde werkzaamheden,
  • alles wat de beroepsbeoefenaar bij de uitvoering van de opdracht had kunnen winnen.

Deze schadeloosstelling wordt op werkelijke basis berekend, met een minimum van 25 % van de erelonen die verschuldigd waren geweest in geval van volledige uitvoering van de opdracht. In onderling akkoord met de cliënt kan hiervan worden afgeweken.

2.3. Onmiddellijke beëindiging

Elk van de partijen kan de overeenkomst beëindigen met onmiddellijke ingang en zonder inachtneming van de opzeggingstermijn, wanneer:

  • de verderzetting van de overeenkomst de beroepsbeoefenaar in een met de deontologische, professionele en wettelijke normen tegenstrijdige positie brengt of zijn onafhankelijkheid in het gedrang brengt;
  • de in de overeenkomst opgenomen verplichtingen in hoofde van de cliënt en/of de beroepsbeoefenaar niet worden nageleefd, en/of indien het niet nakomen van de contractuele verplichtingen door beroepsbeoefenaar of cliënt het evenwicht binnen de overeenkomst in het gedrang brengt;
  • de niet-naleving van deze contractuele verplichtingen het vertrouwen tussen beide partijen zodanig heeft aangetast dat een verdere samenwerking niet meer mogelijk is, hetgeen een dringende reden uitmaakt. Een manifeste overtreding van artikel 3.2, 1ste lid en 4.2. geldt als een dringende reden.

In geval van faillissement van de cliënt is de overeenkomst van rechtswege ontbonden.

2.4. Afspraken ten gevolge van de beëindiging

1. Indien tussen partijen een forfaitair ereloon was afgesproken en de beëindiging niet samenvalt met het boekjaar van de cliënt of de beëindiging gebeurt binnen de 12 maanden na aanvang van de overeenkomst, kan de beroepsbeoefenaar een afrekening in regie opmaken wanneer de prestaties in dat onvolledige boekjaar de gemiddelde werktijd zouden overstijgen.

2. Na de beëindiging van de overeenkomst worden alle boeken en bescheiden die toebehoren aan de cliënt ter beschikking gesteld van de cliënt of zijn gevolmachtigde.

 

3. Opschorting van de uitvoering van de verbintenissen

In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de cliënt van zijn verbintenis(sen), bijvoorbeeld in geval van niet-betaling van erelonen of voorschot(ten) overeenkomstig artikel 5 hieronder, heeft de beroepsbeoefenaar het recht om de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten.

De beroepsbeoefenaar brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.

Indien er na de aanvang van de schorsing of het uitstel van uitvoering, rechtshandelingen dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van de rechten van de cliënt, en waarvoor de beroepsbeoefenaar opdracht had gekregen, wijst hij de cliënt hierop.

De prestaties van de beroepsbeoefenaar blijven opgeschort zolang de cliënt zijn verplichtingen niet nakomt, tenzij partijen anders overeenkomen. De beroepsbeoefenaar kan in voorkomend geval niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen voortvloeiende uit de opschorting van zijn prestaties.

Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de cliënt.

De beroepsbeoefenaar is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de erelonen en kosten m.b.t. de reeds verrichte werkzaamheden.

 

4. Rechten en plichten van de partijen

4.1. Rechten en plichten van de beroepsbeoefenaar

1. De beroepsbeoefenaar voert met de vereiste zorg de hem toevertrouwde opdrachten in volledige onafhankelijkheid en op een gewetensvolle, eerlijke, trouwe en discrete manier uit. De verbintenis van de beroepsbeoefenaar is een inspanningsverbintenis tenzij voor wat betreft de wettelijke termijnen, onder voorbehoud van correcte naleving van de verbintenissen door de cliënt.

Hij waakt erover dat de gepresteerde diensten worden geleverd volgens de deontologische en andere beroepsnormen van het Instituut, rekening houdend met de relevante wetgeving en regelgeving van kracht op het moment van de uitvoering van de overeenkomst.

2. De cliënt of zijn aangestelde(n) zijn verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hen aangeleverde documenten en/of de door hen verstrekte informatie. De beroepsbeoefenaar is niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die de cliënt of diens aangestelde(n) hem overmaken, noch de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die hem door de cliënt worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen. Alle door de cliënt overgemaakte stukken, documenten of allerhande informatie wordt geacht volledig en correct te zijn.

3. De beroepsbeoefenaar mag zich laten bijstaan door medewerkers of deskundigen van zijn keuze en de uit de overeenkomst voortvloeiende opdrachten geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door (een) aangestelde(n) of deskundige(n).

4. De beroepsbeoefenaar, evenals zijn gevolmachtigde(n) of aangestelde(n), zijn tot het beroepsgeheim gehouden, onder voorbehoud evenwel van toepassing van de bepalingen van de wetgeving en reglementering tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

4.2. Rechten en plichten van de cliënt

1. Met het oog op de uitvoering van de aan de beroepsbeoefenaar verleende opdracht verbindt de cliënt er zich toe met hem samen te werken en hem nauwgezet en tijdig alle nodige informatie te verstrekken en dit ten minste 14 dagen voor de gewenste/vereiste afwerkingsdatum, hetzij op papier, hetzij digitaal via de daartoe voorziene middelen. De cliënt verbindt zich er toe de door de beroepsbeoefenaar geleverde documenten en staten na te gaan of deze overeenstemmen met zijn verwachtingen en zijn verschafte informatie. Indien dit niet het geval is, zal de cliënt de beroepsbeoefenaar daar onmiddellijk van op de hoogte brengen.

2. De cliënt verbindt er zich toe elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht ter kennis te brengen van de beroepsbeoefenaar. Zo zal de cliënt de beroepsbeoefenaar in kennis stellen van elk niet nakomen van een betalingsverplichting, en dit vanaf de eerste vervaltermijn, ten aanzien van eender welke fiscale of sociale administratie, alsook eender welke andere schuldeiser.

3. De cliënt is verantwoordelijk voor alle managementbeslissingen met betrekking tot de geleverde diensten, het gebruik of de implementatie van de uitkomsten van de diensten, alsmede voor de vaststelling of de diensten die geschikt zijn voor het beoogde doel.

4. De cliënt erkent op de hoogte te zijn dat de beroepsbeoefenaar gehouden is tot naleving van de bepalingen van de wetgeving en reglementering tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en financiering van terrorisme. De cliënt verbindt er zich toe de beroepsbeoefenaar onverwijld alle informatie en/of documenten, met inbegrip van het verstrekken van de correcte en volledige gegevens inzake woonplaats, de identiteitskaart, de uiteindelijke begunstigde, en iedere wijziging, te bezorgen die in toepassing van deze wetgeving zouden worden opgevraagd.

5. De cliënt erkent dat alle adviezen en berekeningen die door de beroepsbeoefenaar worden verstrekt, beschermd zijn op grond van de wetgeving betreffende de auteursrechten. Alle adviezen en berekeningen blijven eigendom van de beroepsbeoefenaar.

Derhalve is het de cliënt niet toegestaan de adviezen en berekeningen door de beroepsbeoefenaar verstrekt, over te maken aan om het even welke derden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de beroepsbeoefenaar. De toestemming tot het gebruik kan nooit worden beschouwd als een toestemming tot verspreiding van de documenten van de beroepsbeoefenaar.

6. De cliënt verbindt er zich toe de facturen van de beroepsbeoefenaar nauwgezet en tijdig te betalen.

4.3. Verbod op afwerving

7. De cliënt verbindt er zich uitdrukkelijk toe om, tijdens de hele duur van de overeenkomst en tijdens een periode van 12 maanden na de beëindiging ervan, ongeacht de reden van beëindiging, geen personeelslid of zelfstandige medewerker van de andere partij, betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen of hem/haar rechtstreeks of onrechtstreeks (bijvoorbeeld via een rechtspersoon) werkzaamheden te laten uitvoeren buiten het kader van een overeenkomst tussen de cliënt en de beroepsbeoefenaar, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de andere partij.

Elke overtreding van dit verbod zal aanleiding geven tot een eenmalige forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 15 000,00 EUR. In onderling akkoord met de cliënt kan hiervan worden afgeweken.

 

5. Erelonen en kosten

5.1. Bepaling van kosten en erelonen

1. De kosten en erelonen worden vastgesteld overeenkomstig de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, van toepassing op de beroepsbeoefenaar en voorzien in de Overeenkomst, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uitmaken.

De kosten en erelonen zijn verschuldigd naarmate de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt worden verricht, ook al is de opdracht niet noodzakelijk beëindigd.

2. De beroepsbeoefenaar kan een of meerdere voorschotten vragen. Deze voorschotten worden dan verrekend in de eindstaat van kosten en erelonen.

5.2. Betalingsvoorwaarden

1. Facturen en/of ereloonnota’s zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum op de maatschappelijke zetel van de beroepsbeoefenaar.

2. De beroepsbeoefenaar is gerechtigd aanvullende honoraria in rekening te brengen, in geval van gebeurtenissen die buiten zijn macht liggen (waaronder enig handelen of nalaten van de cliënt) zijn mogelijkheid aantasten om de diensten uit te voeren zoals deze oorspronkelijk gepland waren, of indien de cliënt aanvullende werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar verlangt.

3. Bij laattijdige betaling van de factuur is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zoals bepaald in toepassing van de Wet op de bestrijding van de betalingsachterstand van 2 augustus 2002. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van de totale som met een minimum van 250,00 EUR, onverminderd het recht van de beroepsbeoefenaar om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger is.

4. De beroepsbeoefenaar kan in uitzonderlijke gevallen een korting of een commerciële tegemoetkoming toestaan. Deze toekenning kan in geen enkel geval een recht naar de toekomst doen ontstaan.

5.3. Betwisting

Alle betwistingen van kosten en erelonen dienen via aangetekend schrijven binnen de 15 dagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden aan de beroepsbeoefenaar. Indien geen (tijdige) betwisting de beroepsbeoefenaar bereikt, wordt geacht dat de cliënt akkoord is met de gefactureerde diensten.

 

6. Aansprakelijkheid

6.1. Beperking van aansprakelijkheid

1. De eventuele contractuele of extra-contractuele aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar, haar vennoten, bestuurders en/of (zelfstandige) medewerkers voor verlies, schade, kosten of uitgaven ontstaan in verband met de uitvoering van de diensten zal, met uitzondering van bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van dekking door de aansprakelijkheidsverzekering (ALLIANZ BENELUX nv) van de beroepsbeoefenaar.

2. In geen geval kunnen bestuurders, vennoten/aandeelhouders, leden, onderaannemers, partners of medewerkers van de beroepsbeoefenaar rechtstreeks of solidair met de beroepsbeoefenaar worden aangesproken in aansprakelijkheid. De cliënt verbindt er zich toe en aanvaardt dat hij elke vordering in aansprakelijkheid voortvloeiend uit deze overeenkomst uitsluitend kan instellen tegen de beroepsbeoefenaar, en binnen een termijn van 6 maanden ter rekenen vanaf de dag dat de cliënt de fout van de beroepsbeoefenaar heeft ontdekt, of had moeten ontdekken.

Indien de beroepsbeoefenaar jegens de cliënt (dan wel jegens anderen ten behoeve waarvan diensten worden verleend) op grond van deze overeenkomst of anderszins in verband met de diensten aansprakelijk is voor schade waaraan ook andere personen hebben bijgedragen, dan is de beroepsbeoefenaar hiervoor niet hoofdelijk aansprakelijk. De aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar is in dat geval beperkt tot het gedeelte van de totale schade dat aan de beroepsbeoefenaar toe te rekenen valt, gebaseerd op de mate waarin de aan de beroepsbeoefenaar toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen.

3. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat en de beroepsbeoefenaar toch gehouden zou zijn de schadevergoeding te betalen, is alle aansprakelijkheid beperkt tot éénmaal het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht gefactureerde ereloon. Indien het een recurrente opdracht betreft, is de schadevergoeding gelijk aan het bedrag van de erelonen die aan de cliënt werden gefactureerd gedurende de twaalf maanden die het schadeverwekkende feit voorafgaan, of vanaf het begin van de uitvoering van de opdracht indien deze periode korter is dan één jaar.

4. Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, worden zij beschouwd als één enkel aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten of overeenkomsten.

Tenzij dwingende wetsbepalingen anders bepalen, geeft de schade voortvloeiend uit (1) het verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte besparingen of voordelen, (2) het verlies of de beschadiging van gegevens, of uit (3) onrechtstreeks verlies of schade, in geen geval recht op een schadeloosstelling.

6.2. Geen aansprakelijkheid voor nalatigheden van cliënt of derden

1. De beroepsbeoefenaar is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen, schade, kosten of uitgaven die op enigerlei wijze zouden ontstaan (1) uit (bedrieglijke) handelingen of nalatigheden, weglatingen, onjuiste of onvolledige verklaringen of onrechtmatige daden in hoofde van de cliënt, zijn bestuurders, lasthebbers, werknemers, tussenpersonen of onderaannemers, (2) wanneer de foutieve toepassing van de wettelijke en administratieve reglementen gebeurde op vraag of met medeweten van de cliënt of (3) wegens vertraging of het niet uitvoeren van zijn verplichtingen wanneer die vertraging of niet-uitvoering het gevolg is van omstandigheden die redelijkerwijze, buiten de controle van de beroepsbeoefenaar liggen. De beroepsbeoefenaar behoudt zich het recht voor om de eventuele schade op de cliënt te verhalen.

2. Bij niet tijdige overmaking van de documenten door de cliënt, is de beroepsbeoefenaar niet aansprakelijk voor de niet-naleving van de termijnen die opgelegd zijn in de wet, de reglementen en de akkoorden met betrekking tot de uitvoering van de fiscale, sociale of andere formaliteiten die binnen het bestek vallen van zijn opdracht.

3. De beroepsbeoefenaar is niet verantwoordelijk voor gevolgen van eventuele tekortkomingen, fouten of overtredingen die zouden zijn begaan vóór zijn tussenkomst.

 

7. Verwerken van informatie

Tenzij zulks op grond van de toepasselijke wetgeving verboden is, is het de beroepsbeoefenaar toegestaan om cliëntinformatie openbaar te maken aan en te delen met derden die namens de beroepsbeoefenaar diensten verlenen, die deze cliëntinformatie vervolgens mogen verzamelen, gebruiken, overdragen, opslaan of anderszins verwerken en dit voor doeleinden die verband houden met de verlening van de diensten, teneinde te voldoen aan toepasselijke beroepsregels, om belangenconflicten te voorkomen, dan wel voor kwaliteits- en risicobeheersing, voor financieel-administratieve doeleinden en/of voor de verlening van andere ondersteunende diensten van administratieve aard. De beroepsbeoefenaar is jegens de cliënt verantwoordelijk voor de geheimhouding van de cliëntinformatie.

 

8. Onafdwingbaarheid

Indien enig deel of enige clausule van de overeenkomst ongeldig, onafdwingbaar of nietig wordt bevonden omwille van welke reden dan ook, zullen de overige delen of clausules hierdoor niet worden aangetast en geldig en afdwingbaar blijven alsof de ongeldige, onafdwingbare of nietige delen of clausules niet in het contract begrepen zijn. Elk dergelijk deel of dergelijke clausule zal worden vervangen door een bepaling die, in zoverre dit rechtsgeldig kan, het dichtste benadert wat de Partijen in het bedoelde deel of bedoelde clausule nastreefden.

 

9. Mededelingen

Tenzij in deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst anders bepaald, zullen alle kennisgevingen in verband met de algemene voorwaarden en de Overeenkomst schriftelijk gebeuren aan de adressen in de Overeenkomst door de partijen opgegeven, en door middel van communicatiemiddelen waarover beide partijen beschikken.

 

10. Toepasselijke recht en bevoegde rechtbank

De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst worden door het Belgische recht beheerst.

Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbanken en de hoven van het ressort waar het kantoor van de beroepsbeoefenaar is gevestigd.

Website door Ntriga.Agency